محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

بلاگ


نقش منابع مالی در توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • شنبه 7 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  بخش صنعت در ايران ، جزو بخشهاي اساسي اقتصاد بوده و سهم عمده اي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. بنابراين بررسي تأثيرات متغيرهاي مختلف اقتصادي بر رشد و سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند حايز اهميت باشد. طي دهه هاي گذشته نقش بازارهاي مالي در فرايند رشد اقتصادي به طور وسيعي مورد توجه قرارگرفته است. یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر دست اندر کاران در صنعت چرم با آن دست به گریبان هستند، تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات از مشتری هایشان است. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند ازمولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند و بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.
  کلمات کلیدی: منابع مالی، توسعه، زیر ساخت، صنعت چرم

  جزئیات بیشتر

  نقش نوآوری در توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • شنبه 7 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  صنعت چرم از صنايعی است كه همواره در آن رقابت و نوآوري معنادار بوده است. نظر به اهميت مسئله نوآوري براي مديران ارشد بنگاه‎هاي فعال در صنعت چرم و ضرورت داشتن درك صحيح از نوآوری براي كسب موفقيت در اين عرصه غیر قابل انکار می باشد. امروزه رقابت روزافزون جهانی، دیگر فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را از بسیاری صنایع گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکتها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها، و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحبان آن، لزوم دوباره کاری در تحقیقات و ایجاد دانش های جدید را از بین برده است. برای تولید دانش، پول هزینه می شود. در حالی که فرآیند توسعه و نوآوری، از دانش تولید شده، پول و ثروت می آفریند و منجر به توسعه تکنولوژی و اقتصاد می شود. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند ازمولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند و بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.
  کلمات کلیدی: نوآوری، توسعه، زیر ساخت، صنعت چرم

  جزئیات بیشتر

  نقش روانشناسی مدیریت در توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • پنجشنبه 5 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  نیروی انسانی ماهر وکارآمد پربهاترین وارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشوراست. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار،به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته ولایق توان استفاده ازاین مواهب الهی را ندارند و روزگار را به سختی ومشقت می گذرانند. دیگرملت ها به رغم کمبود منابع طبیعی، درنتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده ومناسب به آسایش ورفاه رسیده اند وبا گام های بلند واستوار مسیر پیشرفت وترقی را طی می کنند.یکی ازشاخه های جدید علم و معرفت که مسئله نیروی انسانی ودیگر جنبه های مربوط دنیای کار را درکانون توجه خود دارد ،روانشناسی مدیریت است. این شاخه از دانش ،مطالعه علمی رابطه انسان ودنیای کار را مورد وجهه همت خود قرار داده است وسازگاری مردم را در جریان امرارمعاش خود باخصوصیات وویژگی های محل کار،با افرادی که درمحل کار با آنان سروکار پیدا می کنند،وبا کارها ومشاغلی که انجام می دهند،مورد مطالعه قرار می دهد. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد و 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت. روش مطالعه پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.
  کلمات کلیدی: روانشناسی، مدیریت، توسعه، زیر ساخت، صنعت، چرم

  جزئیات بیشتر

  نقش جهانی شدن در توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • پنجشنبه 5 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  ورود به بازار جهاني، نيازمند سرمايه‌گذاري و انجام اقدامات مناسب در اين زمينه مي‌باشد. كشورهاي مختلف و از جمله كشورهاي درحال توسعه، استراتژي‌هاي مديريتي مختلفي را براي ورود به عرصه نويني بازار جهانی در پيش گرفته‌اند. جهانی شدن موجب تغییر مشاغل و ماهیت کار می شود. تحرک آزاد کار بدون پایبندی به یک مکان خاص، انعطاف پذیری مشاغل، چند وظیفه ای بودن کار از عمده این تغییرات می باشد. بر این اساس نیروی کار نیز به مهارتهایی متفاوت با مهارتهای قبلی نیازمند است. بدون پایبندی به یک مکان خاص، انعطاف پذیری مشاغل، چند وظیفه ای بودن کار از عمده این تغییرات می باشد. جهانی شدن موجب تغییر مشاغل و ماهیت کار می شود. تحرک آزاد کار بدون پایبندی به یک مکان خاص، انعطاف پذیری مشاغل، چند وظیفه ای بودن کار از عمده این تغییرات می باشد.بر این اساس نیروی کار نیز به مهارتهایی متفاوت با مهارتهای قبلی نیازمند است.هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند ازمولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند و بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.

  کلمات کلیدی: جهانی شدن، توسعه، زیر ساخت، صنعت، چرم

  جزئیات بیشتر

  نقش انعطاف پذیری با نوآوری در توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • پنجشنبه 5 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده

  امروزه تحولات روزافزون فضای کسب و کار ، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده است تا بیش از گذشته نقش نوآوری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها اهمیت یابد. نوآوری که بیانگر مفهومی «نو» است و دارای ابعاد گوناگون فنی، اقتصادی، جامعه شناسی و روانشناسی است، از جمله واژه هایی است که تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند ازمولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند و بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.

  کلمات کلیدی: انعطاف پذیری، نوآوری، توسعه، زیر ساخت، صنعت، چرم

  جزئیات بیشتر

  نقش پوست خام در کیفیت بخشی صنعت چرم

 • پنجشنبه 5 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  امروزه به عقیده صاحبنظران حوزه های مختلف دانش مدیریت، عمده ترین عامل پیشرفت هر سازمان و هر سیستم، کیفیت در محصول می باشد. تجربه کشورهای پیشرفته معرف این واقعیت است که داشتن محصولات با کیفیت و تاکید بر کیفیت، عامل رشد و توسعه آن کشورها گردیده است، نه منابع طبیعی و مادی. هدف پژوهش تعیین مولفه های کیفیت بخشی صنعت چرم، تدوین الگوی مناسبی برای کیفیت بخشی صنعت چرم تبریز می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد و 182 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا بر پایه مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در داخل و خارج اقدام و سپس با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های مربوط هر مولفه تدوین شده است. این مجموعه شامل چهار مولفه: پرورش دام زنده، کشتارگاه، شرایط حمل و نقل و دباغی می باشد.
  کلمات کلیدی: پوست خام، کیفیت، صنعت، چرم

  جزئیات بیشتر

  نقش بازاریابی در توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • پنجشنبه 5 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  علي رغم توانمندي هاي ايران در زمينه صنعت چرم، متاسفانه تاكنون نتوانسته به جايگاه شايسته اي در اين صنعت دست يابد. ازجمله عواملي كه مي تواند صنعت چرم كشور را توسعه و بهبود بخشد، بكارگيري ابزارها و پارامترهاي موثر بازاريابي است. نقش بازاریابی به عنوان یکی از فعالیت های اساسی در بازرگانی داخلی و خارجی امروزه تا اندازه ای شناخته شده است، اما روند توسعه اقتصادی و صنعتی دامنه این فعالیت ها را گسترده تر کرده و به پیچیدگی آن نیز افزوده است. بازاریابی دقیق و برنامه ریزی شده امکان شناخت بهتر بازارهای هدف را فراهم می سازد و براساس آن می توان از فرصت های موجود در مناطق مختلف داخلی و خارجی آگاهی یافت و برنامه تولید خود را براساس آن تنظیم نمود. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند ازمولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند و بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.
  کلمات کلیدی: بازاریابی، توسعه، زیر ساخت، صنعت چرم

  جزئیات بیشتر

  نقش استراتژی در توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • پنجشنبه 5 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  با نگاهي به روند توسعه‌يافتگي و رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در صنعت چرم، مشاهده مي‌شود علي‌رغم اينكه برنامه‌ريزي‌هاي توسعه در صنعت چرم در کشور سابقه نسبتاً طولاني داشته است و با كشورهاي پیشرفته در صنعت چرم برابري مي‌كند، متاسفانه شاهد بي‌تحركي و عدم رشد و توسعه كشور در صنعت چرم بود‌ه‌ايم. در عين حال كشورهايي نيز وجود دارند كه با سابقه برنامه‌ريزي حتي كمتر از دو دهه، اكنون از لحاظ معيارهاي رشد و توسعه يافتگي در صنعت چرم در سطح خوبي قرار گرفته‌اند. همه اين اتفاقات در حالي رخ داده است كه كشور ما از لحاظ منابع اولیه غني مورد نیاز صنعت چرم، موقعيت جغرافيايي و الزامات رشد و توسعه صنعت چرم همواره در صدر ديگر كشورها قرار داشته است. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند ازمولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند و بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.

  کلمات کلیدی: استراتژی، توسعه، زیر ساخت، صنعت، چرم

  جزئیات بیشتر

  راهکارهایی برای توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • پنجشنبه 5 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  ضرورت همگاني با تغييرات پرشتاب و فزاينده جهان شمول ، كشور را بر آن وا مي دارد كه در شرايط فراگير و رقابتي كنوني دست به اقدامات منطقي و متناسب از جمله تدوين راهکارهایی برای توسعه صنعت، به خصوص صنعت چرم بزند تا عرصه تحولات جهاني از حالت انفعالي بيرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگير، شالوده جامع هاي توانگر را پايه ريزي كند. در چهارچوب ديدگاه سازي راهبردي براي دولت مردان و مديران كلان صنعت چرم و شناسايي و شناساندن راه رسيدن به اهداف صنعت چرم ، بررسي توسعه زيرساخت ها و تسهيلات در صنعت چرم با توجه به تحقیقات مشابهی که در صنایع مختلف انجام شده در دستور كار قرار گرفته و متناظر با اين شناخت راهكارهايي مناسب براي توسعه زیر ساخت های صنعت چرم كشور خودمان داشته باشيم. سئوالات پژوهش عبارتند ازمولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند و بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. این مجموعه شامل هفت مولفه منابع انسانی درون سازمانی، منابع انسانی برون سازمانی، حمایت و پشتیبانی، قوانین، تکنولوژی، مراودات تجاری و نوآوری.
  کلمات کلیدی: توسعه، زیر ساخت، صنعت، چرم، راهکارها

  جزئیات بیشتر

  شناسایی مشکلات و ارائه راه حل برای توسعه زیر ساخت های صنعتی

 • پنجشنبه 5 مرداد 1396
 • مقالات مرتبط
 • چكيده
  مطالعه و رتبه بندی چالش های صنعت چرم کشور، موجب ايجاد ديد درستي از مشکلات برای سیاستگزاران و سرمایه گذاران این صنایع ارزشمند می-شود. مهمترین چالش هایی که می توان به آنها اشاره نمود کمبود ماده اولیه استاندارد(پوست و مواد شیمیایی)، فقدان برنامه بلندمدت جامع و کاربردی، وجود فاصله زیاد بین دانشگاه و مراکز صنعتی، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی، عدم حمایت ارگان ها و سازمان ها از صنعت چرم، عدم منابع انسانی کارآمد، عدم توجه به دانش نوین چرم سازی و مدیریت، توجه نداشتن به حفظ محیط زیست. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند ازمولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند و بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.

  کلمات کلیدی: توسعه، زیر ساخت، صنعت، چرم

  جزئیات بیشتر

  12